22117 Spiral Wrap Polyethylene UV BLACK .79"- 3.9 4" 33' Ft.