22116 Spiral Wrap Polyethylene UV Black .59"- 1.97" 33'