22116 Spiral Wrap Polyethylene UV BLACK .59"- 1.97" 33' Ft.