22112 Spiral Wrap Polyethylene UV BLACK .24"- 1.18" 33' Ft.