22111 Spiral Wrap Polyethylene UV BLACK .16"- 0.98" 33' Ft.