22110 Spiral Wrap Polyethylene UV BLACK .06"- 0.39" 33' Ft.